Оголошення про стратегічну екологічну оцінку

вересня21/ 2019

 Оголошення про стратегічну екологічну оцінку

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року

1) Замовник: Закарпатська обласна державна адміністрація

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегія регіонального розвитку Закарпатської області на період до 2027 року.

Основна мета Стратегії – створення умов для підвищення добробуту та якості життя населення на інвестиційно привабливій території з максимальною екологічною безпекою та раціональним використанням природних і людських ресурсів.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

Проект Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року;

Концепція розвитку гірських територій українських Карпат, затверджена постановою Кабінету Міністрів України

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Водний кодекс України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, інші нормативно-правові законодавчі акти

Положення Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна»;

чинні короткострокові та середньострокові галузеві регіональні програми, затверджені Закарпатською обласною радою

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Для кожної з визначених стратегічних цілей розвитку Закарпатської області розробляються оперативні цілі та оперативні завдання. За кожною оперативним завданням розробляється низка проектів, серед яких можуть бути проекти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

промислові та побутові відходи. викиди та стоки;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

а також наслідки для здоров’я населення;

ймовірні наслідки природних лих, техногенних катастроф, адаптації території регіону до глобальних змін клімату

б) для територій з природоохоронним статусом:

необхідно оцінити ймовірні наслідки реалізації Стратегії

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні в рамках зазначеної стратегічної оцінки.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в області, а також прогнозах макроекономічних впливів можна припустити наступні сценарії розвитку за посиланням https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/190627_sser.pdf

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи:

порівняльний аналіз обласних показників із середніми показниками по Україні та показниками регіонів-сусідів та регіонів, що належать до однієї типології;
аналіз тенденцій розвитку;
SWOT-аналіз.
Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення, участь у засіданнях Робочої групи з СЕО.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також – міжнародно-правових актів у сфері охорони природи і довкілля, ратифікованих Україною, оскільки Закарпстка область є прикордонним регіоном.

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Запорізької області на період до 2027 року подаються до департаменту економічного розвитку і торгівлі та департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації. 88000, м. Ужгород, пл. Народна, 4; e-mail: economy@carpathia.gov.ua.

Відповідальна особа: Ман Денис Миколайович (0312) 61-29-18

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.

Джерело: https://transkarpatia.net/transcarpathia/anounces/117365-ogoloshennia-pro-strategchnu-ekologchnu-ocnku.html

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.